Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO,
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Alicja Mikos – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MIDENT z siedzibą w 33-172 Siedliska 231 A, e-mail: nzozmident@gmail.com, numer telefonu: +48 505 035 855,
2. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
3. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
6. Odbiorcami danych osobowych będą:
a) osoby i podmioty uprawnione na mocy art. 26 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w szczególności: przedstawiciele ustawowi pacjenta, osoby upoważnione przez pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta oraz inne organy władzy publicznej i podmioty upoważnione wskazane w ustawie,
b) dostawcy usług na rzecz NZOZ MIDENT, za pośrednictwem których wykonywana jest dbałość o serwis i sprawność sprzętu medycznego, bezpieczeństwo sieci informatycznej i baz danych służących do przetwarzania danych medycznych oraz jakość świadczonych usług,
c) pracownicy NZOZ MIDENT i inne osoby wykonujące badania lub inne świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz NZOZ MIDENT na podstawie imiennych upoważnień,
d) podmioty uprawnione do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów (NFZ, ZUS, Policja, Prokuratura, Sąd, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa).
e) podmioty zajmujące się wykonywaniem dla NZOZ MIDENT: badań diagnostycznych, prac protetycznych, prac technicznych w zakresie ortodoncji, dla potrzeb realizacji zawartych umów, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tych umów, na podstawie indywidualnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
8. Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
b) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
c) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
d) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.